Reserveren

Reservatievoorwaarden

Het huis is geschikt voor maximaal 24 personen.

  1. AANVAARDING GOEDE STAAT

De eigenaar biedt de woning aan en de huurder aanvaardt het goed in de staat zoals het zich bevindt.
De woning bevindt zich in perfecte staat, zonder gebreken, in goede staat van onderhoud, veiligheid, hygiëne en bewoonbaarheid en conform zowel de Koninklijke als de lokale wetten en besluiten, die van toepassing zijn.
Indien de huurder opmerkingen heeft, dient hij deze te maken binnen de 2 u na aankomst.

  1. BESTEMMING EN GEBRUIK

2.1 Het goed is exclusief bestemd voor bewoning op basis van seizoensverhuring. De huurder kan van deze woning niet zijn hoofdverblijfplaats maken. Elke wijziging door de huurder aan de bestemming of het gebruik van het goed is niet toegestaan.
2.2 Het vakantiehuis heeft 24 slaapplaatsen en voorzieningen voor maximaal 24 personen. Het is niet toegestaan om de woning met meer dan het vermelde maximum aantal personen te bewonen.
2.3 Staat van het goed : de vakantiewoning wordt voor in gebruik name volledig gepoetst en in een nette staat gebracht. Bij het verlaten van de woning dient het huis terug in een nette staat afgeleverd te worden.
Voor de eindschoonmaak gaan wij er van uit dat u de woning netjes en ongeschonden achterlaat. Bij niet naleven van deze voorwaarden kunnen extra kosten aangerekend worden dat van de borg kan worden afgetrokken.

3.OVERDRACHT EN ONDERVERHUUR

Het is de huurder niet toegestaan zijn rechten over te dragen, noch het pand te verhuren aan derden.

  1. BETALING EN VOORWAARDEN

De reservatie gebeurt via het bedrijf Villa for You. Zij staan in voor het boeken, de reserveringsvoorwaarden en de betalingen.

  1. VERBRUIK EN KOSTEN

5.1 De verbruikskosten zijn inclusief. Indien er zich buitensporige verbruiken vertonen kunnen wij wel een meerprijs vragen.
5.2 Keukenlinnen is niet voorzien, de bedden zijn opgemaakt en een handdoekenpakket is aanwezig op het bed. In geen geval mogen de bedden gebruikt worden zonder het bedlinnen. Bij niet naleven van deze voorwaarden kunnen extra kosten aangerekend worden.
5.3 De huurder verbindt er zich toe, de vakantiewoning en zijn inhoud in alle situaties te behandelen als een goede huisvader. Dit betreft o.a. het sluiten van ramen en deuren bij wind/regen, het afsluiten van de woning bij afwezigheid.

  1. AFVALVERWERKING

6.1 De huurder verbindt er zich toe om zijn afval correct te sorteren volgens de procedure beschreven in 6.2.
6.2 Te volgen procedure:

•Prullen- afvalbakken
-Het restafval in de daartoe voorziene zwarte zakken in blauwe container.
-Glas mag in de daartoe voorziene glasbak in de berging gelegd worden.
-Karton en papier eveneens in de daartoe voorziene bak in de berging doen.

•PMD

-Plastic, metaal en drankkartonnen in de daartoe voorziene blauwe PMD-zakken

  1. AANSPRAKELIJKHEID HUURDER

7.1 De huurder is aansprakelijk voor schade aan het vakantiehuis toegebracht door hemzelf en/of door zijn reisgenoten dan wel bezoekers. Hij is gedurende de huurperiode verantwoordelijk voor het huis en hij verplicht zich het huis netjes en schoon te houden.
2.2 Het is de huurder niet toegestaan om meer of andere personen c.q. dieren in het vakantiehuis onder te brengen. De eigenaar of conciërge mag in dat geval de huurder weigeren.
7.3 De huurder is verantwoordelijk voor alle vormen van schade inclusief aan inboedel zoals op het einde of na de huurperiode door de eigenaar wordt vastgesteld.
7.4 Alle schade dient voor vertrek van de huurder aan de eigenaar gemeld te worden.

  1. BEZOEK VAN DE EIGENAARS

Het is de eigenaar toegestaan, door middel van een afspraak met de huurder, het goed te bezoeken, met als doel na te gaan of alle verplichting uitgevoerd worden. Dit recht moet rekening houden met het privéleven van de huurder en met mate uitgevoerd.

  1. VERANTWOORDELIJKHEID BIJ ONGEVALLEN EN INBRAAK

10.1 De eigenaar is niet verantwoordelijk voor ongevallen die in en/of rondom het huis gebeuren.
10.2 De huurder is verantwoordelijk voor diefstal van en schade aan de inboedel als de diefstal gebeurt zonder sporen van braak. Bij diefstal zonder sporen van braak, bijv. door het niet afsluiten van ramen en deuren bij afwezigheid, is de huurder aansprakelijk voor de geleden schade.

  1. AANKOMST EN VERTREK.

De aankomst in een vakantiewoning vindt normaliter plaats tussen 16 en 19 uur, tenzij anders is overeengekomen. Het wordt aanbevolen om de avond voor vertrek telefonisch contact op te nemen met degene, die de ontvangst regelt, ten einde een precieze tijd en plaats af te spreken en om opnieuw te bellen, indien de afspraak gewijzigd moet worden ten gevolge van onvoorziene omstandigheden. Indien deze procedure niet wordt gevolgd, kan Mareon niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet in bezit kunnen nemen van de woning op het moment, dat de huurder ter plekke arriveert.

  1. ALLERLEI

11.1 Eventuele drukfouten in dit contract, onze webstek of andere formulieren en documenten, zijn onder voorbehoud.
11.2 De eigenaar behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen door middel van errata.
11.3 De eigenaar en bemiddelaar zijn onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk en verantwoordelijk voor ontstane schade aan alle betrokken personen of roerende- en onroerende goederen.
11.4 De afzonderlijke huisinstructies maken integraal deel uit van deze overeenkomst. Gelieve alle bepalingen strikt te volgen.
11.5 In de woning is het niet toegestaan om een huisdier mee te nemen.
11.6 Het is ten strengste verboden te roken in de vakantiewoning.

11.7 Het is ten strengste verboden om elektrische apparaten te gebruiken die geurhinder nalaten (friteuse, gourmet, fondue, steengrill…)